Výzkumný projekt Healthy Aging in Industrial Environment HAIE (registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798) řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu.

Do projektu jsou zapojena 4 VaV centra, která řeší 4 výzkumné programy:

Centrum epidemiologického výzkumu je součástí Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Realizuje vědecko-výzkumné činnosti v oblasti epidemiologie vybraných infekčních nemocí, epidemiologie prioritních neinfekčních nemocí a epidemiologie životního a pracovního prostředí formou vědeckých projektů podporovaných grantovými agenturami v České republice i v zahraničí. 
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (dále jen „ÚEM“) je uznávaným centrem základního biomedicínského výzkumu v České republice. Je primárně zaměřen na základní a integrující výzkum v biomedicíně. Zejména se jedná o oblasti biochemie, buněčné biologie a patologie, molekulární embryologie a další.

Výzkumná skupina Genetika se dlouhodobě zabývá klinickou, molekulární a srovnávací cytogenetikou savců. Vyvíjí diagnostické a výzkumné přístupy pro tuto činnost a to jak na úrovni somatických tak gametických buněk. Laboratoř spermatologie a andrologie má dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti fyziologie a patologie reprodukce samců nejen hospodářských, zájmových a exotických zvířat, ale také člověka.
Hlavním úkolem Centra diagnostiky lidského pohybu (CDLP) je rozšiřování hranic vědomostí v oblasti kinantropologie, přenos výsledků výzkumu do praktických aplikací výhodných pro společnost a  poskytování vysoké odborné úrovně vzdělání.Výzkumné aktivity jsou zaměřené zejména na zkoumání funkčních a strukturálních vztahů mezi lidským pohybem a zdravím a jsou zařazeny mezi hlavní směry výzkumu na Pedagogické fakultě.

Datum zahájení realizace projektu: 1. únor 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. listopad 2022

Doba udržitelnosti: 5 let po ukončení projektu

  • Celková výše dotace: 250 870 825,69 Kč
  • Dotace poskytnutá EU: 213 240 201,83 Kč
  • Dotace ze státního rozpočtu ČR: 25 087 082,57 Kč
  • Vlastní zdroje OU: 12 543 541,30 Kč
  • Ostravská univerzita celkem: 139 563 553,58 Kč